Individuele belangenbehartiging

Entree na aanvang thuiswedstrijd

Toegang tot het stadion verkrijgt men alleen door de daarvoor bestemde toegangspoorten te betreden zoals vermeld op de seizoenkaart of toegangskaart. Wie echter na aanvang van de wedstrijd het stadion wilt betreden kan de gehele eerste helft terecht bij een aantal toegangspoorten waar de scanapparatuur nog niet is uitgeschakeld. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn kan men via toegangspoort 25 (autopoort) het stadion betreden of via de invaliden toegang naast het gebouw van Service & Tickets.

Stadionverbod n.a.v. een aanhouding buiten het stadion

Wanneer een supporter wordt aangehouden door de politie op een verdenking van een strafbaar feit, of dat nu terecht of onterecht is, zal dit worden gemeld bij Feyenoord. Het Openbaar Ministerie meld de aanhouding vervolgens bij het CIV dat op haar beurt de KNVB informeert. Op basis van de verkregen informatie zal de KNVB besluiten over het eventueel opleggen van een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod.

De CSZ is van mening dat niet elke aanhouding automatisch tot een stadionverbod mag resulteren. Wildplassen is immers van een andere orde dan fysiek geweld. Mocht u van mening zijn dat het stadionverbod niet in verhouding staat tot datgene wat in het procesverbaal is vermeld, kunt u contact opnemen met de CSZ

Ga niet zomaar akkoord met een schikking

Nadat je terecht of onterecht bent aangehouden bestaat de kans dat je een schikking (transactie geldboete) wordt aangeboden door de Officier van Justitie. Ga echter niet zomaar akkoord met een schikking.

Diegene die een schikking accepteert, moet niet alleen de betreffende boete betalen maar bekend ook automatisch schuld en heeft direct een strafblad. Iets wat later niet aangevochten kan worden. De politie zal van de overtreding een melding maken waardoor de KNVB uiteindelijk een landelijk stadionverbod zal opleggen. In het ergste geval zal de burgemeester van Rotterdam zelfs overgaan tot een omgevingsverbod voor Stadion Feijenoord en/of een gebiedsverbod bij andere evenementen. Het hoeft overigens niet eens een groot vergrijp te zijn waardoor zulke grote strafmaatregelen worden toegepast. Het zingen van “foutieve liedjes” of het “niet voldaan aan een bevel” kan al leiden tot zulke buitenproportionele maatregelen. Wie een schikking niet accepteert zal zich echter wel voor de rechter dienen te verantwoorden.

Zomaar op de foto met je ID?

De politie kan onder dwang, dan wel zonder toestemming foto’s maken van supporters met verplicht het ID onder de kin, maar alleen als deze supporters als verdachten zijn aangehouden. Als supporters niet worden aangehouden betreft het een inbreuk op rechten en vrijheden van personen. In dat geval kan een klacht worden ingediend bij de politie. Kan bovendien een verzoek gedaan worden tot vernietiging van betreffende foto’s en kan je een schriftelijke bevestiging van de politie vragen waarin staat vermeld dat betreffende foto’s zijn vernietigd (inclusief datum van vernietiging). Foto’s die op afstand worden gemaakt door het videoteam van de politie, bijvoorbeeld bij het verlaten van Varkenoord, zijn juridisch toegestaan. Een klacht indienen heeft dan ook geen enkele zin.

Je fotografeert een ambtenaar in functie

De CSZ heeft meldingen ontvangen van supporters die zogenaamd waren aangehouden met de mededeling “dat er niet gefilmd mocht worden op de openbare weg”, nadat zij een ambtenaar in functie op beeld hadden vastgelegd. Mocht je iets dergelijks overkomen, ga dan niet in discussie en werk mee. Kortom: geef geen aanleiding tot aanhouding op grond van een andere overtreding. Grote kans dat je spoedig wordt vrijgelaten. Het fotograferen en/of filmen van een ambtenaar in functie is in tegenstelling tot wat de politie misschien zegt niet strafbaar. Het beeldmateriaal publiceren met als doel laster raden wij stellig af.

Het nut van een bezwaarschrift bij een stadion verbod

Als de KNVB of Feyenoord van mening is dat de standaardvoorwaarden van de KNVB of de gedragsregels van Feyenoord zijn overtreden wordt er een aangetekende brief verzonden waarin hij of zij in staat van beschuldiging wordt gesteld en er een tijdelijk, lokaal of landelijk stadion verbod wordt uitgevaardigd.

Als je overtuigd bent van je onschuld of als je het niet eens bent met de opgelegde sanctie, raden we je aan altijd een bezwaarschrift (verweerschrift) te sturen naar diegene van wie je de brief hebt ontvangen. Volgens het civielrecht wordt je immers “in staat van beschuldiging gesteld” waardoor er, in tegenstelling tot strafrecht, omgekeerde bewijslast wordt toegepast. Je zult dus je eigen onschuld moeten bewijzen.

Het schrijven van een bezwaarschrift is noodzakelijk om je onschuld kenbaar te maken. Wie geen bezwaarschrift schrijft of nalaat dit binnen de gestelde termijn van twee weken te versturen erkent automatisch schuldig te zijn aan wat hem of haar ten laste is gelegd.

Het opstellen van een bezwaarschrift

Verstuur een bezwaarschift altijd aangetekend en voorzien van handtekening binnen twee weken retour. Bij een landelijk stadionverbod kan de bezwaarschrift alleen naar de KNVB worden gestuurd. Wel raden we aan om altijd een kopie van de brief naar Feyenoord (Commissie van Toezicht) te sturen. Voor een bezwaarschrift omtrent een lokaal stadionverbod kan je alleen bij Feyenoord terecht.

Een bezwaarschrift bevat minstens de volgende informatie:

[je eigen adres]

<<< Gericht aan adres bij landelijk stadionverbod >>>
KNVB
Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

<<< Gericht aan adres bij lokaal stadionverbod >>>
Feyenoord Rotterdam NV
Commissie van Toezicht
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

Betreft: bezwaar beslissing d.d. [datum aangetekende brief]

Uw kenmerk [zie brief]

[Plaats, datum]

Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij teken ik (naam, adres, woonplaats en seizoenkaart nummer), bezwaar aan tegen bovengenoemde beslissing van (datum), genomen in het kader van de gedragsregels van Feyenoord en/of de voorwaarden van de KNVB. In deze beslissing wordt mij de toegang tot de wedstrijden van Feyenoord onterecht ontzegd middels een stadionverbod.

Om de volgende redenen ga ik niet akkoord met de beslissing:
(geef bondig en zakelijke weergave van je bezwaren, zo mogelijk met toelichting en/of vermelding van getuigen e.d.).

(indien van toepassing)Ik kan niet instemmen met de procedure zoals deze is gevolgd. Deze is niet zorgvuldig verlopen. Namelijk (zelf keuze maken):
– Er is onzorgvuldig onderzoek naar de situatie waar het stadionverbod is gebaseerd.- Ik ben niet (voldoende) gehoord.- Naar mijn mening is de beslissing niet goed gemotiveerd op grond van ……
Ik verzoek u mij uit te nodigen voor de hoorzitting van uw Commissie van Toezicht (Feyenoord) Commissie Stadionverboden (KNVB). En mij tijdig inzage te geven in alle stukken die met deze beslissing en de behandeling van het bezwaarschrift te maken hebben.

Ik zie uw reactie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[handtekening] [+eventueel handtekening advocaat]

[volledige naam] +[namens naam advocaat]
[adres]
[postcode en woonplaats]

Het opstarten van een civiele procedure

Naast het schrijven van een bezwaarschfit bestaat ook altijd de mogelijkheid een civiele procedure te starten. Je maakt dan de gang naar de rechter om de beslissing van de KNVB of Feyenoord aan te vechten. Denk hierbij aan het ongedaan krijgen van een stadionverbod, het terugvorderen van betaalde boetes bij bewezen onschuld of het verkrijgen van een compensatievergoeding. Succes is echter niet altijd verzekerd. Informeer daarom vooraf bij een advocaat naar de mogelijkheden en/of haalbaarheid. En niet onbelangrijk een inschatting van de kosten.

Een eigen advocaat

De CSZ komt op voor de rechten van supporters bij voetbalevenementen waar Feyenoord direct bij is betrokken. We zullen dan ook iedere supporter op verzoek vrijblijvend informeren over zijn of haar rechten en plichten. Schuldig of onschuldig. We geven tips hoe in een bepaalde situatie te handelen. Maar we zullen en kunnen nooit persoonlijk de belangen van een supporter behartigen. De CSZ is immers geen rechtsbijstandkantoor. In zo’n situatie zullen we een supporter doorverwijzen naar een advocaat.

Procederen kost tijd en geld en schrikt menig supporter bij voorbaat al af. Blijkbaar wordt een advocaat als hoogdrempelig ervaren of iets wat extreem duur is. Maar iedereen kan vrijblijvend contact opnemen met het juridisch loket of een advocaat bij jou in de buurt.

Een advocaat hoeft echter geen dure aangelegenheid te zijn. Er zijn veel advocaten die op basis van een toevoeging werken (dat wordt ook wel pro-deo genoemd). Dat betekent dat afhankelijk van het inkomen een eigen bijdrage moet worden betaald varierend van € 100 tot € 760. De laagste eigen bijdrage geldt voor de mensen die een inkomen hebben op bijstandsniveau en de hoogste meer dan € 21.500 waarbij het ook afhangt van de privé omstandigheden. Vaak heeft een advocatenkantoor ook een gratis spreekuur waar je je kunt laten informeren over een zaak en over de kosten waaronder de toevoeging. Degene die een rechtsbijstandverzekering heeft kan daar ten rade gaan of de kosten voor een advocaat in een bepaalde zaak gedekt worden door de verzekering. Informeer dan ook bij de eigen verzekeraar naar de mogelijkheden tot rechtsbijstand. Overigens zijn vaak bepaalde soorten zaken zoals strafrechtelijke en die met betrekking tot personen en familierecht uitgesloten.

Het verhalen van boetes op supporters

Als een overtreding van de Standaardvoorwaarden van de KNVB, bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk, leidt tot een boete van de KNVB kan Feyenoord besluiten de boete te verhalen op diegene die verantwoordelijk is voor het afsteken van het vuurwerk en het ontstaan van de schade (de hoogte van de opgelegde boete)

Er ontstaat echter niet vanzelf de plicht om de ontstane schade te vergoeden. Dit moet immers worden vastgesteld. Dan kan op verschillende manieren. De verantwoordelijke (die het vuurwerk heeft afgestoken) en Feyenoord kan met elkaar overeenkomen dat de schade vergoed moet worden. Als je bent verzekerd, handelen de verzekeringsmaatschappijen het onderling af. Maar het is ook mogelijk dat er geen overeenstemming is. Dan zal er een civiele procedure gevoerd worden via de kantonrechter (vorderingen tot € 5.000,-) of de rechtbank (vorderingen boven de € 5.000,-). Degene die zich beroept op het recht betaling van de ander te ontvangen, zal dan moeten aantonen hoe dat recht ontstaan is.

In het voorbeeld, afsteken van vuurwerk, is er sprake van een onrechtmatige daad (overtreding van de huis- en gedragsregels van Feyenoord) waaruit schade voorkomt. In de regel ontvangt de verantwoordelijke een (civiele) dagvaardiging waarin staat aangegeven waarom en hoeveel betaald moet worden.

Gelet op de hoogte van de schade kan de CSZ zich voorstellen dat de verantwoordelijke supporter eerst langs een juridisch loket (in elke regio aanwezig) of een advocaat gaat. Wat natuurlijk een vrije keuze is. Wel moet nadrukkelijk worden vermeld dat als er sprake is van meerdere verantwoordelijkheden het te verhalen bedrag (bijvoorbeeld bij een boete van de KNVB) gedeeld dient te worden door het aantal verantwoordelijken.

Voorbeeld. 3 supporters ontsteken, onafhankelijk van elkaar, vuurwerk af. De UEFA geeft Feyenoord vanwege het vuurwerk een geldboete van € 9.000,-. Feyenoord besluit vervolgens de boete te verhalen. In dat geval zal elke supporter geen € 9.000,- maar slechts € 3.000,- moeten betalen.

Inzage persoonsgegevens – Feyenoord Rotterdam NV

Eén van de pijlers van het Convernant Betaald Voetbal Feyenoord is de informatie uitwisseling tussen alle betrokken partijen (Feyenoord Rotterdam NV, Stadion Feijenoord NV, Gemeente Rotterdam, Politie Rotterdam Rijnmond en het Arrondissementsparket Rotterdam). Zo zorgt Feyenoord Rotterdam NV voor een overzicht van het geregistreerde supportersbestand en heeft de politie inzage in dit supportersbestand. Denk daarbij aan de pasfoto’s van de eigenaren op de uitkaarten. Deze zijn recent geactualiseerd en gedigitaliseerd. Maar daarmee geeft een supporter niet tegelijkertijd toestemming om die foto door te sturen naar andere partijen en/of de politie. Ondanks dat alle betrokken partijen gehouden zijn aan de geldende privacy regelingen kan privé informatie terecht komen bij partijen die daar geen recht op hebben. Mocht u het vermoeden hebben dat een partij uw gegevens oneigenlijk gebruikt of op onrechtmatige wijze heeft verkregen kunt u dit voorleggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Ook raden wij u aan contact op te nemen met de CSZ.

Sowieso kunt u als supporter zich tot Feyenoord wenden met het verzoek om inzage te krijgen in de verwerking van persoonsgegevens (artikel 35 lid 1 WBP). Het verzoek kan worden gespecificeerd door te vragen wat Feyenoord exact met de persoonsgevens doet en welke informatie aan welke partij wordt verstrekt. Niet alle foto’s en/of informatie is immers nodig ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Inzage persoonsgegevens – politie

Persoonsgegevens worden door de politie in allerlei registers beheert, elk met een eigen doel. De politie mag alleen een register met persoonsgegevens aanleggen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld de opsporing van daders van strafbare feiten. Daarin mogen gegevens worden opgenomen die voor dat doel noodzakelijk zijn. De politie moet voor ieder register een privacyreglement hebben. In dit reglement wordt onder meer beschreven welk soort gegevens in een register kunnen worden opgenomen en wanneer deze weer moeten

worden verwijderd. In het reglement staat ook hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Het reglement ligt voor iedereen bij de politie ter inzage en moet bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) worden gemeld.

U kunt de politie verzoeken u mede te delen of en zo ja welke gegevens zij over u in een register heeft vastgelegd, waar die gegevens vandaan komen en aan wie deze zijn verstrekt. U hoeft hierbij niet aan te geven waarom u inzage wilt, maar uw verzoek moet wel zo specifiek mogelijk zijn. De politie kan u daarom vragen van welk politieregister u kennis wilt nemen. De politie moet uw verzoek binnen vier weken beantwoorden. U heeft geen recht op een kopie van de geregistreerde gegevens.

Als u vindt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd onvolledig of niet juist zijn, kunt u de politie verzoeken die gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als u van mening bent dat in het politieregister gegevens over u zijn opgenomen die daar niet thuis horen (omdat ze niet nodig zijn voor het doel van de registratie), heeft u het recht de politie te verzoeken die gegevens te verwijderen.

Een verzoek om kennisneming, correctie, verwijdering of informatie over herkomst of verstrekking aan derden moet u schriftelijk richten aan de korpsbeheerder van de regiopolitie, Voor een verzoek om kennisneming kan de politie een bijdrage van maximaal € 4,50 vragen. Een verzoek wordt in behandeling genomen als de politie uw bijdrage heeft ontvangen. Wanneer u direct verwijdering van bepaalde gegevens vraagt, hoeft u geen € 4,50 te betalen. Als u een kennisnemingsverzoek doet, moet u kunnen aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien. Zorg er dus voor dat in uw brief uw volledige naam en voorletters, uw geboortedatum en uw adres zijn vermeld. Op het bureau moet u een legitimatiebewijs laten zien.

Een schriftelijk verzoek om kennisneming kan er als volgt uitzien:

Aan de korpsbeheerder van het regiokorps
t.a.v. de privacyfunctionaris
[adres regiokorps waar u woonplaats onder valt]

[Plaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 20 van de Wet politieregisters wil ik graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens gebruikt. Als dat het geval is, verzoek ik u om kennisneming van mijn gegevens.

Tevens verzoek ik u inlichtingen te verstrekken over:
1. het doel van het gebruik van mijn gegevens
2. de ontvangers van de gegevens
3. de herkomst van de gegevens

Voor zover mijn persoonsgegevens in een register zijn vastgelegd waarop de Wet beschermingpersoonsgegevens van toepassing is, verzoek ik u om deze gegevens ook in dit verzoek te betrekken.

Als aan het verstrekken van de gevraagde informatie kosten zijn verbonden, verzoek ik u mij te berichten over de hoogte van het bedrag en de wijze van betaling.

Hoogachtend,

[handtekening]

[volledige naam]
[geboortedatum]
[adres]
[postcode en woonplaats]

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de privacyfunctionaris van het regionale politiekorps. Informatie over het uitoefenen van uw rechten bij geschillen kunt u vinden in het informatieblad Bemiddeling door het CBP inzake uw gegevens. Als u meent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt en de politie reageert niet of niet naar uw tevredenheid op uw klacht, kunt u het CBP verzoeken uw klacht te onderzoeken. Informatie over de behandeling van een klacht door het CBP vindt u in het informatieblad Uw klacht en het CBP. Voor klachten over de wijze waarop de politie u behandelt, kunt u naar de Nationale Ombudsman.

Gebruik beeldmateriaal – politie

Feyenoord supporters worden regelmatig geconfronteerd met het videoteam van de Mobiele Eenheid. Het videoteam verzameld op grote schaal beeldmateriaal ter identificatie van potentieële verdachten. Wanneer er geen enkele aanleiding is (dus géén ongeregeldheden) om het beeldmateriaal te bewaren moet alles van de betreffende dag binnen 4 dagen worden vernietigd.

Mocht een supporter terecht of onterecht als verdachte zijn aangehouden is het verstandig het aangedragen beeldmateriaal kritisch te bekijken. Mocht het vermoeden ontstaan dat het een oude foto betreft raden we aan je dossier op te vragen. In dat dossier moet bij elke foto datum en tijdstip worden vermeld en de aanleiding om de betreffende foto in het dossier op te nemen. Ook is het verstandig te vragen naar de begin- en einddatum van het dossier. Als er in het verleden geen contact is geweest met de politie is een dossier vreemd en suggestief. Foto’s worden door de politie gebruikt om personen te identificeren. Oude foto’s mogen immers niet worden gebruikt ter referentie. Stel ook kritische vragen zoals: waarom is de foto genomen of ben ik bij voorbaat aangemerkt als overlastgever cq raddraaier?. Mocht het dossier niet worden vrijgegeven neem dan contact op met de CSZ.

Vergeet niet bij vrijspraak een officieel schrijven te verlangen van politie, justitie, KNVB en Feyenoord waarin wordt bevestigd dat alle verzamelde gegevens uit de systemen worden verwijderd inclusief foto’s. Je bent immers onschuldig dus een dossier is niet noodzakelijk.

Ongewenste afbeelding van jezelf in de media

Het kan gebeuren dat je als supporter ongewenst herkenbaar wordt afgebeeld in de media. Bijvoorbeeld met een foto in de krant tijdens een onterechte aanhouding. En zelfs als de aanhouding terecht is kan een publicatie ongewenst zijn. De privéschade kan in beide gevallen velen malen groter uitpakken. Denk hierbij aan ontslag, onnodige belasting van je privéleven, etc…

In de praktijk is een dergelijke foto niet in opdracht van een supporter gemaakt. Het publiceren ervan is alleen toegestaan als het redelijk belang van degene op het portret door de publicatie niet wordt geschonden (art. 21 Auteurswet). Het redelijk belang wat je als supporter hebt tegen de publicatie is de privacy. Als de foto dus aantoonbaar schade oplevert kan hij of zij zich verzetten tegen de publicatie. Er is echter een uitzondering wanneer een dergelijke foto in het nieuws verschijnt. Dan botsen verschillende rechten op elkaar, namelijk de persvrijheid van de fotograaf en het recht op privacy van de supporter. Dit is een afweging die uiteindelijk door een rechter gemaakt moet worden. Daarbij valt te denken aan argumenten als: Is de foto relevant bij het nieuws? Is de foto ook nog relevant als de persoon geanonimiseerd is? Hoe bekend is de persoon? Overigens zijn er uitzonderingen voor politie en justitie. Zij mogen ongecensureerde foto’s plaatsen om verdachten op te sporen, mits ze binnen de wettelijke eisen blijven.

We raden supporters aan om in contact te treden met de hoofdredacteur van de betreffende krant en verzoek hem om de foto niet meer te plaatsen. Neem ook contact op met desbetreffende fotograaf en/of het ANP en plaats een verzoek tot blokkeren van betreffende en gerelateerde foto (wellicht heeft de fotograaf een hele serie foto’s gemaakt). Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging.

Mocht het contact met de krant, fotograaf en/of ANP niet tot een bevredigende uitkomst leiden kan je ervoor kiezen een civiele procedure op te starten. Als je voldoende argumenten hebt kan in de procedure om verwijdering van de foto en schadevergoeding worden geeist. Dit is echter niet binnen enkele weken geregeld.