Informatie voor wedstrijdbezoekers

Feyenoord supporters die daadwerkelijk wedstrijden bezoeken van Feyenoord worden blootgesteld aan honderden regeltjes. Sommige regels zijn helder en nodig, andere regels vallen meer in een grijs gebied en zijn meestal ook niet bekend bij de meeste supporters. Op deze pagina proberen we een en ander duidelijk te maken!

KNVB Standaardvoorwaarden

De door de KNVB opgestelde standaardvoorwaarden zijn bedacht ten einde een aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats de toeschouwer, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een ordelijke wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in groepen) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlands voetbal en kunnen een gevaar opleveren voor personen. Teneinde een ordelijk verloop in de ruimste zin te bewerkstelligen en een dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te beteugelen heeft de KNVB regels opgesteld. De regels staan uitgebreid beschreven in de standaardvoorwaarden van de KNVB:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN
Deze Standaardvoorwaarden zijn door de KNVB opgesteld teneinde een aantal doelen te
verwezenlijken. Uitgangspunt is dat een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats de toeschouwer, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een ordelijke wijze verlopen.

Bekijk hier de KNVB standaardvoorwaarden (pdf)

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD
In Richtlijn, termijn en stadionverbod staat aangegeven welke termijnen de KNVB hanteert als uitgangspunt bij het uitsluiten van het bezoeken aan voetbalstadions bij wangedrag.

Bekijk hier de KNVB – Richtlijn, termijn en stadionverbod (pdf)

TOELICHTING OP STADIONVERBOD EN GELDBOETE KNVB
Supporters die handelen in strijd met de standaardvoorwaarden van de KNVB lopen het risico een stadionverbod opgelegd te krijgen. Tussen de KNVB, de Minister en het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt waardoor de gegevens van supporters die op verdenking van een strafbaar feit zijn aangehouden worden doorgegeven aan de KNVB.

Bekijk hier de KNVB – toelichting (pdf)

BELEIDSNOTITIE GEDRAGSREGELS, BEROEPSMOGELIJKHEDEN EN COMMISSIE VAN TOEZICHT AUGUSTUS 2015
De nieuwe beleidslijn is er nadrukkelijk op gericht om goed gedrag te belonen en wangedrag strenger te bestraffen. Generieke, voor alle bezoekers geldende maatregelen worden vervangen door een herkenbare dadergerichte aanpak, waarbij individuen die zich misdragen kunnen rekenen op passende sanctiemaatregelen.

Download hier het complete document met de Gedragsregels. (pdf)

Feyenoord N.V Huisregels

Naast de enorme hoeveelheid regeltjes en voorwaarden die de KNVB aan je stelt als wedstrijdbezoeker heeft onze club ook nog eens een hele berg aanvullende en aangescherpte regeltjes bedacht. Deze regeltjes en wat algemene informatie vindt je hieronder.

NV: Seizoenkaart

Door een seizoenkaartaanvraag te voorzien van een handtekening gaat de aanvrager ook direct akkoord met automatische verlenging van de seizoenkaart.

Opzegging van een seizoenkaart dient vóór het einde van het lopende seizoen per aangetekend brief, ondertekend en voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van minimaal 3 maanden waardoor opzegging slechts mogelijk is tot en met 31 maart en beëindiging slechts mogelijk is per 1 juli. De datum van ontvangst van de aangetekende brief is bepalend. Indien opzegging niet tijdig en/of correct is geschied wordt de seizoenkaart telkens automatisch met één seizoen verlengd. Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Alleen juist ingevulde en ondertekende brieven worden in behandeling genomen.

NV: ID-Kaart

Als supporter moet je altijd een persoonlijke ID kaart (een paspoort of een rijbewijs zijn gelijkwaardig) kunnen tonen bij een wedstrijdbezoek aan Feyenoord. Feyenoord zal dan ook regelmatig, in een vooraf te bepalen sector, effectief 50% van alle bezoekers controleren op een geldig ID-bewijs.

Het op verzoek niet kunnen tonen van een ID wordt de eerste keer nog afgedaan met een waarschuwing. Wie voor de derde maal geen ID kan tonen zal een lokaal stadionverbod ontvangen.

NV: Geldende wet en regelgeving

Primair zijn op het bezoek van wedstrijden van Feyenoord de Nederlandse Wet en de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing. Iedereen die in Nederland een seizoen- of wedstrijdkaart koopt, verklaart zich hiermee automatisch akkoord. Daarnaast zijn rond thuiswedstrijden van Feyenoord de Huisregels van Stadion Feijenoord NV en Feyenoord Rotterdam NV van toepassing. Daarnaast hanteert Feyenoord voor haar geregistreerde supporters, of voor mensen die als zodanig kunnen worden aangemerkt, aanvullende Gedragsregels.

NV: Aanvullende gedragsregels

Elk jaar, bij aanvang van een nieuwe voetbalseizoen, worden de Gedragsregels van Feyenoord Rotterdam NV bekend gemaakt. De gedragsregels staan uitgebreid beschreven in de beleidsnotitie “Gedragsregels, Beroepsmogelijkheden en Commissie van Toezicht van Feyenoord”, die is hier te vinden.

In de gedragsregels wordt gesproken over het onderscheid tussen fysiek geweld, verbaal geweld, andere uitingen en ander ongewenst gedrag.

Onder “fysiek geweld” wordt verstaan: iemand iets lijfelijk (slaan en schoppen maar ook duwen) aandoen dan wel het bedreigen met.

Onder “verbaal geweld” wordt verstaan: het roepen van beledigende teksten die de algemene fatsoensnorm overschrijd, een of meerdere personen of bevolkingsgroepen de dood toewensen, kwetsen of beledigen van een of meerdere personen (al dan niet in het stadion aanwezig).

Onder “andere uitingen” wordt o.a. bedoeld spandoeken of kleding. Feyenoord adviseert supporters die een spandoek of vlaggen willen maken dit spandoek vooraf bij de club te laten toetsen. Dit voorkomt discussie en teleurstelling achteraf.

Onder “ander ongewenst gedrag” wordt verstaan: elke handeling of uiting (situationeel behandeld) waarmee of waardoor Feyenoord of haar supporters in diskrediet wordt gebracht of in haar goede naam wordt aangetast.

Een supporter die de gedragsregels overtreedt wordt hierop aangesproken dan wel aangehouden. Vanuit de club zal vervolgens worden bepaald of en welke strafmaatregelen genomen zullen worden. De strafmaatregelen staan beschreven in de beleidsnotitie en is hier te vinden.

NV: Spreekkoren

Iemand beledigen, kwetsen of discrimineren via spreekkoren doe je niet tijdens een wedstrijdbezoek. Buiten dat anderen zich hieraan storen schaadt het je club, die je juist wil steunen. Denk dus na bij wat je roept of zingt.

Spreekkoor

Alvorens te kunnen vaststellen of een spreekkoor beledigend dan wel kwetsend is dient eerst duidelijk te worden omschreven wat een spreekkoor is. Van Dale omschrijft een spreekkoor als volgt: een groep die samen een tekst voordraagt of uitschreeuwt. Onder een groep wordt verstaan: een aantal min of meer bijeen horende personen of een aantal mensen dat gezamenlijk iets onderneemt. Binnen een voetbalstadion is altijd sprake van een groep. Immers, men onderneemt gezamenlijk al iets door naar het stadion te gaan. Doordat men in het stadion plaats neemt kan tevens worden gesteld dat men bijeen hoort.

Letterlijk genomen zou het roepen van één zin door twee mensen in een stadion reeds gezien kunnen worden als een spreekkoor. Vertaald naar de situatie in een voetbalstadion zou de definitie van een spreekkoor als volgt kunnen zijn:

Een of meerdere personen roepen, schreeuwen of zingen iets langere tijd achtereen en/of trachten meerdere mensen te bewegen mee te roepen, te schreeuwen of te zingen.

Richtlijn Bestrijding verbaal geweld

Middels haar Richtlijn Verbaal Geweld noemt de KNVB de supportersvereniging nadrukkelijk als een van de partijen die verantwoordelijk is voor het duidelijk stellen van tolerantiegrenzen t.a.v. de ongewenste spreekkoren. Hiermee is elke supportersvereniging in principe in staat deze tolerantiegrenzen vast te stellen op basis van hetgeen in een bepaalde regio of stad maatschappelijk aanvaardbaar is. Dit kan dus per club verschillen. Immers, wat in het ene deel van het land als shockerend of kwetsend wordt ervaren kan in andere delen van het land algemeen geaccepteerd zijn.

Momenteel is Feyenoord actief bezig om kwetsende spreekkoren te bestrijden. Voorkomen is beter dan genezen en voorkom het blokkeren van je seizoenkaart.

De tolerantiegrenzen moeten overigens worden gezien als aanvulling of hetgeen reeds wettelijk geregeld is. Discriminatoire en anti-semitische spreekkoren zijn volgens de wet strafbaar.

NV: Beroepsmogelijkheden

Wanneer een supporter na het plegen van een strafbaar feit (melding Openbaar Ministerie) of na een melding van Feyenoord via de KNVB een “landelijk stadionverbod” krijgt, kan de betreffende supporter binnen twee weken na dagtekening van de brief (waarin u wordt medegedeeld dat u een stadionverbod krijgt opgelegd) schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet verstuurd worden naar:

KNVB
Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

Als een supporter een “lokaal stadionverbod” krijgt, door het overtreden van de huis- dan wel gedragsregels van Feyenoord, kan de betreffende supporter binnen twee weken na dagtekening van de brief (waarin u wordt medegedeeld dat u een stadionverbod krijgt opgelegd) schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet verstuurd worden naar:

Feyenoord Rotterdam NV
Commissie van Toezicht
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

De beroepsmogelijkheden staan uitgebreid beschreven in de beleidsnotitie “Gedragsregels, Beroepsmogelijkheden en Commissie van Toezicht van Feyenoord” en die is hier te vinden.

NV: Commissie van toezicht

De Commissie van toezicht stelt supporters instaat (aanvullend) mondeling verweer te voeren tegen een opgelegde sanctie. Het versturen van een bezwaarschrift vanwege een lokaal stadionverbod of een gele kaart wordt door Feyenoord tevens gezien als een verzoek tot een gesprek met de commissie. Bij een landelijk stadionverbod zal eerst de gehele procedure van de KNVB worden doorlopen. Pas dan kan een gesprek worden aangevraagd.

Dat is ook de reden dat een bezwaarschrift omtrent een landelijk stadionverbod ook aan de KNVB moet worden gericht, waarbij wij iedereen aanbevelen om altijd een kopie van het bezwaarschrift aan de Commissie van toezicht te sturen.

We raden iedereen aan om altijd iemand mee te nemen naar het gesprek met de Commissie van Toezicht. Je kan als je minderjarig bent een ouder meenemen. Ben je echter meerderjarig dan mag je alleen je eigen advocaat meenemen en anders iemand van FSV De Feijenoorder. Wil je iemand van FSV De Feijenoorder erbij doe dan wel tijdig een aanvraag. De Commissie van Toezicht moet wel tijdig op de hoogte worden gesteld.

De Commissie van Toezicht staat vermeld in de beleidsnotitie Gedragsregels, Beroepsmogelijkheden en Commissie van Toezicht van Feyenoord en is hier te vinden.

NV: Convenant Betaald Voetbal

Om de veiligheid te waarborgen, de Nederlandse wetgeving, de standaardvoorwaarden van de KNVB en de Gedragsregels van Feyenoord te handhaven zijn tussen alle betrokken instanties afspraken gemaakt. De (keten) afspraken tussen Feyenoord Rotterdam NV, Stadion Feijenoord NV, Gemeente Rotterdam, Politie Rotterdam Rijnmond en het Arrondissementsparket Rotterdam staan verwoord in het “Convenant Betaald Voetbal Feyenoord” met daarin de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd, aangepast en opnieuw opgesteld en ondertekend op basis van nieuwe ontwikkelingen en gegevens. In het convenant staan o.a. afspraken vermeld betreffende gegevens uitwisseling tussen de partijen.

Politie en Overheid

Om het allemaal nog wat onduidelijker te maken heeft uiteraard de politie nog een aantal aanvullende regeltjes en straffen bedacht waar supporters mee te maken krijgen bij een wedstrijdbezoek. De aandachtspunten hebben we voor je op een rijtje gezet en zijn als volgt:

PL: Een boete kost minstens € 650,-

Tijdens wedstrijden van Feyenoord is de zogenaamde “Evenementenwet” van toepassing. Dit betekent dat voor bijvoorbeeld het beledigen van de politie standaard een transactievoorstel wordt gedaan van € 650,-.

PL: Draag altijd een ID kaart bij je op straat

Op grond van het “handhaven van de openbare orde” of op grond van de “Algemeen Plaatselijke Verordening” (APV) kan gevraagd worden om je te identificeren. Het niet kunnen tonen van een Identiteitsbewijs (ID) wordt bij wedstrijden van Feyenoord meestal gevolgd door een transactievoorstel.

De CSZ heeft meldingen ontvangen waarbij supporters om een ID werden gevraagd terwijl zij zich op grote afstand van het stadion bevonden. De betreffende personen waren slechts door een kledingstuk herkenbaar als Feyenoordsupporter. Supporters die van mening zijn dat er geen enkele aanleiding was tot het vragen van hun identiteitsbewijs kunnen een klacht indienen bij het betreffende korps.

Overigens kan het niet bij je hebben van een ID vervelende consequenties hebben. In het verleden is er zelfs een een supporter gearresteerd omdat hij geen ID kaart kon tonen. Pas nadat een naaste zijn ID kaart kon overleggen mocht de supporter zijn cel verlaten.

We raden daarom alle supporters aan om standaard een ID kaart bij zich te dragen. Het kunnen tonen van een ID is overigens ook verplicht op het moment dat je het stadion wil betreden.

PL: Beledigen van een ambtenaar in functie

Het beledigen van een ambtenaar in functie wordt direct beboet met een transactievoorstel of dagvaarding. Een ambtenaar in functie heeft ook betrekking op een politiepaard of politiehond. Het hanteren van een scheldwoord tegen een stille(agent), ME’er, surveillancemedewerker of politiepaard wordt dan ook gelijkwaardig beboet met € 650,- en heeft eventueel een stadionverbod tot gevolg.

PL: Oproepen plaatsen op internet

In het verleden zijn diverse oproepen geplaatst op internet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een oproep voor een “wandeltocht” vanaf het Stadhuisplein richting Stadion Feijenoord of een oproep op internet voor een “warm welkom”. In beide gevallen bestaat er een kans dat de Politie contact opneemt of tot aanhouding overgaat.

In het eerste geval (oproepen tot een “wandeltocht”) zal gezien worden als een soort evenement waar geen vergunnig voor is verleent. Al snel zal diegene die het initiatief heeft genomen worden aangesproken op de mogelijke consequenties. Er zal gesproken worden over aansprakelijkheid en de daarbij behorende (on)kosten.

In het tweede geval (oproep op internet voor een “warm welkom”) is een mogelijk voorbeeld waarbij de politie tot aanhouding kan overgaan vanwege het oproepen of aanzetten tot geweld. We willen iedereen er op wijze dat het plaatsen van dergelijke teksten op forums, reactiesystemen en/of sociale netwerken op internet tot consequenties leiden met een stadionverbod of strafrechtelijke vervolging als resultaat. Let dus op wat je schrijft of meld!

PL: Alcoholverbod rondom het stadion

Rondom de Kuip is een alcoholverbod van kracht. Dit geldt voor elke drank en/of mix waar alcohol in zit. Uit het verleden blijkt dat supporters die met de trein arriveren niet op de hoogte zijn van deze regeling. Ons advies is dan ook om drank met alcohol in de trein achter te laten. Dit geldt ook voor supporters die zich bevinden op Varkenoord, andere amateurvelden rondom het stadion of voor supporters die zich buiten het terras gedeelte van een café begeven. Het nuttigen van alcohol buiten het private terreinen is namelijk niet toegestaan!

Wie het verbod negeert riskeert een boete van € 650,- en eventueel een stadionverbod. Het gebied waar het verbod van kracht is, de zogenaamde Stadiondriehoek, en wordt begrensd door de Hillelaan, Brede Hilledijk, Rijnhavenstraat, Bananenstraat, Maashaven O.z., Mijnsherenlaan, Zuidplein laag, Zuidenwijdsestraat, Gooilandsingel, Zuiderparkweg, Vaanweg, Vinkenbaan, Groene Hilledijk, Bree, Breeplein, Breeweg, Stadionviaduct, Marathonweg, Stadionweg, Varkenoordseviaduct, Varkenoordsebocht, 2e Rosestraat, Hilledijk, Parallelweg en Hillekopplein.

PL: Klacht indienen

Wie een klacht wil indienen over het optreden van de politie (bijvoorbeeld n.a.v. onrechtmatig handelen of buitenproportioneel geweld) kan deze sturen aan betreffende korpsbeheerder. N.a.v. de klacht zal er een uitnodiging worden verstuurd voor een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal de betrokken medewerkers van de politie met u van gedachte wisselen (eventueel aan de hand van beeldmateriaal). Daarbij is er ruimte voor een nadere toelichting van de klacht en het stellen van vragen. In de praktijk kan een klacht op deze wijze worden opgelost. Komt het echter niet tot een bevredigende oplossing, dan zal de korpsbeheerder (burgemeester) over uw klacht beslissen. De korpsbeheerder kan uw klacht voorleggen voor advies aan de onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie nodigt u en de betrokken politiemedewerkers uit om nadere informatie te verstrekken. De commissie brengt -na overweging van alle verklaringen en stukken- een schriftelijk advies uit aan de korpsbeheerder. Op basis van dit advies en het klachtendossier vormt de korpsbeheerder zijn eindoordeel. Hiervan stelt hij u schriftelijk op de hoogte. Het is niet mogelijk tegen dit eindoordeel bij het korps in beroep te gaan. Wat rest is de stap richting de Nationale Ombudsman. Daar kunt u uw klacht nog wel voorleggen.

Nogmaals willen we iedereen erop wijzen dat voor het optimaal functioneren van de CSZ, het van groot belang is dat supporters die zich slachtoffer voelen van mis(ver)standen, irritaties, in de problemen zijn geraakt of onrechtmatigheden constateren, hiervan melding maken bij de CSZ. U kunt uw klacht sturen naar: supporterszaken@defeijenoorder.nl

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme – CIV

Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, het CIV, is het informatie- en kenniscentrum van Politie Nederland op het gebied van voetbalvandalisme en voetbalgeweld in binnen- en buitenland. Het CIV is in 1986 opgericht als eerste expertisecentrum op dit gebied binnen Europa.

Het CIV heeft zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal taken en verantwoordelijkheden in de bestrijding van voetbalvandalisme:

  • Het CIV verzamelt, beheert en analyseert gegevens rondom voetbalvandalisme.
  • Het CIV is het aanspreekpunt voor diverse partijen, waaronder politie, justitie, clubs, de KNVB en de overheid.
  • Het CIV speelt een centrale rol in de informatie-uitwisseling en de politiesamenwerking rondom internationale wedstrijden.

Van elk voetbalseizoen maakt het CIV een jaarverslag. Deze is voor iedereen toegankelijk via de website van het CIV. In het jaarverslag staan gegevens vermeld als het gemiddelde politie-inzet en het aantal geregistreerde incidenten per betaald voetbal organisatie.

Helaas bieden de gegevens een vertekend beeld. De lijst met geregistreerde incidenten in- en buiten Stadion Feijenoord worden niet gedomineerd door hooligans maar door zaken als “het afsteken van vuurwerk” of “anders” (zoals wildplassen). Zo draagt het CIV jaarverslag er indirect aan bij dat er een verkeerd beeld ontstaat over de thuiswedstrijden van Feyenoord.

Stadionverbod

Vele duizenden Feyenoorders zijn over de afgelopen jaren inmiddels beloont met een tijdelijk of permanent stadionverbod. Een stadionverbod komt bijna altijd onverwacht en vrijwel altijd is de ontvanger een first-offender en weet hij niets of nauwelijks iets van wat hij kan doen of wat hem te wachten staat. Hieronder geven wij uitgebreide informatie voor slachtoffers van stadionverboden:

SV: Algemene informatie

Een strafbaar feit kan, doordat de politie dit indirect meldt bij de KNVB, resulteren in een landelijk stadionverbod. Ook Feyenoord kan besluiten een overtreding van de huis- en gedragsregels te melden bij de KNVB wat resulteert in een landelijk stadionverbod.

Overigens blokkeert Feyenoord, vooruitlopend op een landelijk stadionverbod, per direct de seizoenkaart en wordt er een “tijdelijk stadionverbod” verstuurt voor de duur van maximaal 8 weken. Wanneer de KNVB niet binnen 8 weken een uitspraak heeft gedaan mogen thuis- en uitwedstrijden van Feyenoord weer worden bezocht. Dan blijft het nog afwachten hoe de KNVB zal handelen.

Middels een lokaal stadionverbod ontzegt Feyenoord de betrokken supporter de toegang tot zowel de thuis- als uitwedstrijden. De duur van het lokale verbod is afhankelijk van de aard van de overtreding. Enkele dagen voordat het verbod afloopt, ontvangt de supporter hiervan een schriftelijke bevestiging van Feyenoord.

Bij een landelijk stadionverbod dient betreffende supporter binnen 6 weken een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld. Tevens zal er een boete van 450, – euro aan de KNVB moeten worden voldaan. Het landelijk stadionverbod geldt voor alle stadions in Nederland.

Wanneer er sprake is van vrijspraak door de strafrechter en volledige onschuld bewezen kan worden zal in de praktijk het stadionverbod worden ingetrokken. Mocht dit niet gebeuren zal de betreffende supporters de stap naar de civiele rechter moet maken om het stadionverbod ongedaan te krijgen en eventuele betaalde civielrechtelijke vordening terug te krijgen. Ook wanneer de KNVB of Feyenoord van mening zijn het stadionverbod te handhaven. We raden iedereen aan hiervoor eerst contact op te nemen met een advocaat vanwege de haalbaarheid en (on)kosten.

SV: Stroomschema

Onderstaand stroomschema toont de mogelijk te ondernemen stappen.

Microsoft Word - Gedragsregels 2010-2011

SV: Richtlijnen termijn

In het rapport “Aanhoudingen, vervolging en bestraffing van hooligans” zijn richtlijnen voor een termijn van een stadionverbod per delict vermeld. In onderstaande tabel zijn deze richtlijnen te zien.

Richtlijn termijn stadionverbod

SV: Fancoach project

Wanneer een supporter jonger dan 24 jaar een lokaal stadionverbod opgelegd krijgt, wordt hem of haar de mogelijkheid geboden direct een gesprek met de Fancoach van Feyenoord aan te gaan. Naar aanleiding van de rapportage van dit gesprek kan besloten worden om de supporter in de gelegenheid te stellen een alternatief traject te volgen.